Επιγραφή

Επιγραφή

ICP Intelligent Creative Products GmbH
Manderscheidtstraße 8b
45141 Essen
Germany

Τηλέφωνο: +49 (0) 201 498 69 700
Φαξ: +49 (0) 201 498 69 709

Γενικός Διευθυντής:
Raimund Rasche

Αριθμός μητρώου:
HRB 18107

Δικαστήριο καταχώρησης:
Essen

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με την §27α του
γερμανικού „Umsatzsteuergesetz“:

DE 813775545

Γενικές πληροφορίες:
Το ICARUS blue® είναι ένα προϊόν του Ομίλου ICP, που παράγεται και αδειοδοτείται από την εταιρία ICP Systems b.v., Handelsweg 48, 7451 PJ Holten, Ολλανδία.

Το λεκτικό σήμα ICARUS blue® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της ICP Intelligent Creative Products GmbH, Manderscheidtstrasse 8b, 45141 Essen.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην εταιρία Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση αυτών των σημάτων από την εταιρία ICP Systems B.V. γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Περιορισμός ευθύνης για εσωτερικό περιεχόμενο
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας έχει συνταχθεί με σχολαστική φροντίδα και βάσει όσων γνωρίζουμε. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την όποια ευθύνη για την ενημερότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε από τις σελίδες.

Δυνάμει του τμήματος 7, παρ. 1 του TMG (Telemediengesetz – Νόμος περί Τηλεμέσων της γερμανικής νομοθεσίας), ως πάροχοι υπηρεσιών φέρουμε ευθύνη για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Ωστόσο, δυνάμει των τμημάτων 8 έως 10 του TMG, ως πάροχοι υπηρεσιών δεν φέρουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις εξωτερικές πληροφορίες που παρέχονται ή αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα μας. Μόλις μας γνωστοποιηθεί κάποια παράβαση της νομοθεσίας, θα καταργήσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο. Η όποια ευθύνη σχετικά με αυτό το θέμα μπορεί να αναληφθεί μόνο από τη χρονική στιγμή κατά την οποία μας γνωστοποιείται η παράβαση.

Περιορισμός ευθύνης για εξωτερικούς συνδέσμους
Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων (“εξωτερικούς συνδέσμους”). Επειδή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την όποια ευθύνη για αυτού του είδους το εξωτερικό περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος πληροφοριών των συνδεόμενων ιστοσελίδων φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης των συνδέσμων, δεν αναγνωρίσαμε καμία παράβαση της νομοθεσίας. Μόλις μας γνωστοποιηθεί κάποια παράβαση της νομοθεσίας, θα καταργήσουμε αμέσως τον εν λόγω σύνδεσμο.

Πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο και οι εργασίες που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα διέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων της Γερμανίας. Η όποια αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χρήσης πέραν του πεδίου της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων θα απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εν λόγω δημιουργού ή δημιουργών.

Ειδικοί όροι χρήσης
Στο βαθμό που οι ειδικοί όροι για τις ατομικές χρήσεις της παρούσας ιστοσελίδας αποκλίνουν από τις προαναφερόμενες παραγράφους, αυτό υποδεικνύεται ρητώς στο κατάλληλο σημείο. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης.

External images
“Mock up design with young guy with smartphone” created by freepik.com (https://www.freepik.com/free-psd/mock-up-design-with-young-guy-with-smartphone_1211196.htm).